Privacybeleid

In het kader van de AVG/GDPR  privacywetgeving moeten ondernemers duidelijk maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan. Zoals altijd ga ik zorgvuldig om met jouw gegevens. Hier lees je hoe.

Door het bestellen van een product, het aanvragen van informatie, het afnemen van een dienst, het aanmelden voor een workshop (online of offline) of het inschrijven voor een van de mailinglijsten van De Beer Grafimedia of Echteverhalen.nu, geef je jouw goedkeuring voor het opnemen van jouw persoonsgegevens in de administratie van De Beer Grafimedia en Echetverhalen.nu. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan voor de eigen administratie van De Beer Grafimedia of Echteverhalen.nu en eventueel voor het fysiek verzenden van producten of bijlagen bij diensten en het mailen van informatie of aanbiedingen. Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

Wij hebben jouw gegevens omdat je een dienst hebt afgenomen, een workshop hebt gevolgd, een product hebt gekocht of je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief. De gegevens die ik daarbij ontving zijn vastgelegd in een mailinglijst in MailChimp. Het gaat puur en alleen om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

In een enkel geval, als je uitgebreidere informatie hebt verstrekt in verband met toezending van producten of informatie en/of omdat wij een betaalrelatie hebben of hadden, zijn wij in het bezit van (een aantal van) de volgende gegevens. Deze komen niet voor op onze mailinglijsten, maar zijn opgenomen in ons boekhoudprogramma.

 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Btw nummer
 • Bankrekeningnummer

Vanzelfsprekend gebruiken wij deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Wil je geen nieuws of informatie meer van ons ontvangen, dan kun je je laten uitschrijven uit de mailinglijst via de link onderaan iedere mailing die je van ons ontvangt. Verwijder jij je gegevens niet, dan gaan wij ervan uit dat je mailings van ons wilt blijven ontvangen.

 

Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Beer Grafimedia V.O.F., hierna te noemen: “De Beer Grafimedia”, en een Opdrachtgever waarop De Beer Grafimedia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Beer Grafimedia, voor de uitvoering waarvan door De Beer Grafimedia derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van De Beer Grafimedia en haar directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Beer Grafimedia en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien De Beer Grafimedia niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Beer Grafimedia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van De Beer Grafimedia zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
De Beer Grafimedia kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Beer Grafimedia daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Beer Grafimedia anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht De Beer Grafimedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
De overeenkomst tussen De Beer Grafimedia en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever De Beer Grafimedia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Beer Grafimedia dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
De Beer Grafimedia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
De Beer Grafimedia heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door De Beer Grafimedia of door De Beer Grafimedia ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Levering geschiedt af bedrijf van De Beer Grafimedia. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is De Beer Grafimedia gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
De Beer Grafimedia is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Beer Grafimedia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Beer Grafimedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Beer Grafimedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Beer Grafimedia zijn verstrekt, heeft De Beer Grafimedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan De Beer Grafimedia ter beschikking heeft gesteld. De Beer Grafimedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Beer Grafimedia is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Beer Grafimedia zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Beer Grafimedia gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen De Beer Grafimedia bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van De Beer Grafimedia op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Beer Grafimedia een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Beer Grafimedia gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van De Beer Grafimedia daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien De Beer Grafimedia met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is De Beer Grafimedia niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij De Beer Grafimedia:
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Beer Grafimedia rustende verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De Beer Grafimedia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst De Beer Grafimedia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van De Beer Grafimedia kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is De Beer Grafimedia bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Beer Grafimedia kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Beer Grafimedia op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Beer Grafimedia de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien De Beer Grafimedia tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is De Beer Grafimedia gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De Beer Grafimedia gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Beer Grafimedia, zal De Beer Grafimedia in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Beer Grafimedia extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij De Beer Grafimedia anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Beer Grafimedia vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Beer Grafimedia op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht
De Beer Grafimedia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Beer Grafimedia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Beer Grafimedia niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Beer Grafimedia of van derden daaronder begrepen. De Beer Grafimedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Beer Grafimedia zijn verbintenis had moeten nakomen.
De Beer Grafimedia kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zoveel De Beer Grafimedia ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Beer Grafimedia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Beer Grafimedia aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Beer Grafimedia aangegeven. De Beer Grafimedia is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
De Beer Grafimedia heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Beer Grafimedia kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Beer Grafimedia kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Beer Grafimedia verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien De Beer Grafimedia echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Het door in het kader van de overeenkomst De Beer Grafimedia geleverde blijft eigendom van De Beer Grafimedia totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met De Beer Grafimedia gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Het door De Beer Grafimedia geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Beer Grafimedia veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om De Beer Grafimedia daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan De Beer Grafimedia ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is De Beer Grafimedia gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens De Beer Grafimedia bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval De Beer Grafimedia zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De Beer Grafimedia en door De Beer Grafimedia aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Beer Grafimedia zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Aansprakelijkheid
Indien De Beer Grafimedia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
De Beer Grafimedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Beer Grafimedia is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien De Beer Grafimedia aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Beer Grafimedia beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van De Beer Grafimedia is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De Beer Grafimedia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Beer Grafimedia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Beer Grafimedia toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Beer Grafimedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Beer Grafimedia of zijn leidinggevende ondergeschikten.
De Beer Grafimedia en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
De aansprakelijkheid van De Beer Grafimedia zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

8.1 Aansprakelijkheid – websites
De aansprakelijkheid van De Beer Grafimedia stopt als opdrachtgever zelf het beheer over een website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website. Ook is De Beer Grafimedia niet verantwoordelijk voor updates en onderhoud aan de WordPress installatie of de gebruikte plug-ins tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
De Beer Grafimedia kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.
De Beer Grafimedia gebruikt plug-ins van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever updates uitvoert waardoor deze plug-ins niet meer (volledig) werken.
De Beer Grafimedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop De Beer Grafimedia geen invloed kan uitoefenen.

artikel 9 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart De Beer Grafimedia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Beer Grafimedia toerekenbaar is. Indien De Beer Grafimedia uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden De Beer Grafimedia zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Beer Grafimedia, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Beer Grafimedia en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 10 Intellectuele eigendommen
De Beer Grafimedia behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Beer Grafimedia heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
De Beer Grafimedia behoudt zich de rechten om ontwerpen, schetsen werktekeningen etc. te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Beer Grafimedia veranderingen of wijzigingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Beer Grafimedia partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van De Beer Grafimedia is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Beer Grafimedia het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.